Bản tự nhận xét đánh giá xếp loại của giáo viên mầm non file Word

BẢN TỰ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI CỦA GIÁO VIÊN MẦM NON FILE WORD

XEM TRƯỚC MẪU

TẢI FILE WORD

Bản tự nhận xét đánh giá xếp loại của giáo viên mầm non là gì?

Bản tự nhận xét đánh giá xếp loại của giáo viên mầm non là biểu mẫu để giáo viên mầm non tự nhận xét, đánh giá về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, về chuyên môn, nghiệp vụ, khả năng phát triển, những ưu điểm, khuyết điểm chính về thực hiện chức trách, nhiệm vụ và tự xếp loại, đánh giá bản thân mình trong năm học vừa qua.

Mẫu bản tự nhận xét đánh giá xếp loại của giáo viên mầm non gồm những thông tin gì?

Phần thông tin cơ bản đối với bản nhận xét đánh giá cá nhân gồm có:

  • Quốc hiệu tiêu ngữ
  • Phòng GDĐT, trường mầm non nơi giáo viên mầm non đang công tác
  • Năm học
  • Thông tin người tự đánh giá: họ tên giáo viên, chức vụ, bậc lương, hệ số lương, trình độ chuyên môn, nhiệm vụ được phân công, trình độ chính trị …
  • Phần tự nhận xét, đánh giá về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; về chuyên môn, nghiệp vụ; khả năng phát triển; tóm tắt ưu, khuyết điểm chính về thực hiện chức trách, nhiệm vụ; Tự đánh giá, xếp loại
  • Người tự đánh giá ký ghi rõ họ tên
  • Phần tóm tắt nhận xét đánh giá, xếp loại của tổ chuyên môn (hoặc tập thể đơn vị)
  • Phần tóm tắt nhận xét đánh giá, xếp loại của thủ trưởng đơn vị