Biên bản kiểm tra hồ sơ giáo viên tiểu học file Word

BIÊN BẢN KIỂM TRA HỒ SƠ GIÁO VIÊN TIỂU HỌC FILE WORD

XEM TRƯỚC MẪU

TẢI FILE WORD

Mẫu bản kiểm tra hồ sơ giáo viên tiểu học gồm những thông tin gì?

Biên bản kiểm tra hồ sơ giáo viên tiểu học là biên bản ghi lại toàn bộ nội dung kiểm tra gồm: giáo án, sổ điểm, sổ chủ nhiệm, sổ dự giờ, sổ công tác, các loại sổ sách khách,.. các giáo viên tại trường tiểu học thường xuyên theo tháng nhằm mục đích xem xét, đánh giá quá trình chuẩn bị của giáo viên có đáp ứng được mục tiêu tiếp thu kiến thức của học sinh tiểu học và mục tiêu của trường hay không.

Thường trong biên bản sẽ gồm các thông tin như:

  • Quốc hiệu tiêu ngữ và tiêu đề biên bản
  • Tên biên bản
  • Thành phần kiểm tra
  • Nội dung kiểm tra
  • Nhận xét đánh giá giá xếp loại