Mẫu phiếu tự đánh giá của giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông file Word

MẪU PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG FILE WORD

XEM TRƯỚC MẪU

TẢI FILE WORD

Phiếu tự đánh giá của giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông là gì?

Phiếu tự đánh giá của giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông theo thông tư 20 (TT20) là mẫu phiếu được giáo viên lập ra để tự đánh giá về tiêu chuẩn nghề nghiệp giáo viên bậc trung học phổ thông (THPT).

Phiếu tự đánh giá của giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông dùng làm gì?

Phiếu giáo viên tự đánh giá theo thông tư 20 là mẫu phiếu dùng để giáo viên tự đánh giá với các tiêu chí về phẩm chất nhà giáo, phát triển chuyên môn, nghiệp vụ, xây dựng môi trường giáo dục, phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình, xã hội và sử dụng ngoại ngữ, tin học cũng như áp dụng trong dạy học. Từ đó để có căn cứ bồi dưỡng cán bộ cốt cán, nâng cao năng lực, chuyên môn, nghiệp phụ.

Mẫu phiếu tự đánh giá của giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông gồm những thông tin gì?

 • Quốc hiệu tiêu ngữ
 • Sở GG&DT, tên trường THPT
 • Tên phiếu: tự đánh theo tiêu chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông
 • Năm học
 • Họ tên giáo viên, hạng giáo viên, tổ nhóm, chuyên môn,..
 • Tiêu chuẩn
 • Tiêu chí
 • Mức độ đánh giá
 • Nhận xét
 • Kế hoạch học tập, bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp trong năm học tiếp theo
 • Tên người tự đánh giá