Mẫu sổ chủ nhiệm THCS chuẩn, chi tiết file Word

MẪU SỔ CHỦ NHIỆM THCS CHUẨN, CHI TIẾT FILE WORD

XEM TRƯỚC MẪU

TẢI FILE WORD

Mẫu sổ chủ nhiệm THCS là gì?

Sổ chủ nhiệm THCS là mẫu hồ sơ giáo viên thực hiện theo thông tư 32/2020/TT-BGDĐT dùng cho các thầy cô giáo giảng dạy tại các trường THCS đảm nhiệm công tác chủ nhiệm lớp theo dõi tình hình lớp được phân công chủ nhiệm.

Mẫu sổ chủ nhiệm THCS dùng làm gì?

Sổ chủ nhiệm THCS được các giáo viên cấp 2 nhận trách nhiệm phân công chủ nhiệm lớp sử dụng để ghi chép cụ thể công tác chuyên môn của giáo viên chủ nghiệm, theo dõi tình hình học sinh trong lớp, tình hình học tập, hoạt động của lớp hàng tuần, hàng tháng, theo mỗi học kỳ trong năm học. Sổ chủ nhiệm THCS chính là một trong những hồ sơ giáo viên THCS được kiểm tra và đánh giá chất lượng giáo viên định kỳ.

Cách ghi sổ chủ nhiệm THCS

Theo thông tư 32/2020/TT-BGDĐT, sổ chủ nhiệm THCS sẽ ghi những nội dung sau:

Phần I: Những văn bản quy định nhiệm vụ học sinh THCS và học sinh THPT

 • Nêu những điều quy định về nhiệm vụ, quyền, hành vi ứng xử, trang phục, các hành vi học sinh không được làm, khen thưởng và kỷ luật của học sinh trong thông tư 32/2020/TT-BGDĐT (Điều 34, 35, 36, 37, 38).
 • Nêu chi tiết nội quy nhà trường.
 • Quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của người giáo viên theo thông tư 32/2020/TT-BGDĐT (Điều 28, 29, 30, 31, 32).
 • Chi tiết danh sách giáo viên bộ môn của lớp được phân công chủ nhiệm (họ tên và địa chỉ, số điện thoại).
 • Những thông tin cơ bản của học sinh (họ tên, ngày sinh, họ tên cha và nghề nghiệp, họ tên mẹ và nghề nghiệp, địa chỉ chỗ ở, số điện thoại liên lạc).
 • Danh sách những học sinh được hưởng chế độ (Diện (nghèo, cận nghèo), Cấp gạo, NĐ /116, NĐ/86, Hỗ trợ chi phí học tập).

Phần II: Tổ chức lớp

 • Danh sách học sinh chia theo tổ
 • Sơ đồ lớp học
 • Danh sách cán bộ lớp
 • Danh sách ban đại diện cha mẹ học sinh

Phần III: Kế hoạch giáo dục

 • Bảng thông tin tình hình lớp vào các thời điểm Đầu năm, giữa HKI, đầu HKII, giữa HKII, cuối năm (tổng số học sinh, số học sinh nữ, đoàn viên, lưu ban, trái tuyến, đặc điểm gia đình (con thương binh, con liệt sĩ, con bệnh binh, con của người được hưởng chế độ như thương binh, con GĐ có công với CM, đặc biệt), ghi chú nếu có).
 • Đặc điểm tình hình lớp: Nêu những thuận lợi và khó khăn.
 • Chi tiết kế hoạch năm học: về các mặt hạnh kiểm, học lực, giáo dục hướng nghiệp, giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục kỹ năng sống.
 • Các chỉ tiêu toàn diện cuối năm: Ghi rõ phần trăm của từng chỉ tiêu về học lực, hạnh kiểm, lao động, hoạt động ngoài giờ lên lớp, đoàn, các chỉ tiêu khác của nhà trường đề ra. Đưa ra các biện pháp chính sẽ thực hiện để đạt được mục tiêu đặt ra.
 • Chi tiết kế hoạch từng tháng và nội dung sinh hoạt của từng tuần trong tháng (từ tháng 8 đến tháng 5).
 • Dự toán kinh phí hoạt động lớp: Nêu các mục của lớp cần sử dụng kinh phí trong từng học kỳ (mua sắm đầu năm, chi cho các hoạt động tập thể, chi cho các hoạt động phong trào, chi khen thưởng…).
 • Nội dung sơ kết HKI, sơ kết HKII, tổng kết cuối năm và chuẩn bị hoạt động hè.

Phần IV: Theo dõi tình hình học sinh

 • Bảng thông tin chất lượng chung của lớp các mặt hạnh kiểm, văn hoá tại các thời điểm năm trước, nửa học kỳ I, học kỳ I, nửa học kỳ II, học kỳ II, cả năm.
 • Bảng thông tin số học sinh chậm tiến bộ đầu năm, giữa HKI, HKI, giữa HKII, HKII.
 • Bảng thông tin theo dõi các khoản thu của lớp: Quỹ lớp, học phí, BHYT, vệ sinh phí…
 • Bảng thông tin theo dõi học sinh khá, giỏi.
 • Bảng thông tin theo dõi học sinh cá biệt.
 • Thông tin theo dõi mọi mặt từng học sinh.
 • Thông tin theo dõi học sinh cá biệt.
 • Tình hình kết hợp giữa phụ huynh với giáo viên.
 • Các thông tin ghi chép của GVCN (Biên bản hội ý cán bộ, họp phụ huynh, họp tổ chủ nhiệm).
 • Phần đánh giá kiểm tra của hiệu trưởng nhà trường theo từng tháng.